Otevřený dopis zastupitelům obce Krásný Dvůr

 

Otevřený dopis zastupitelům obce Krásný Dvůr

 

 

Vážení zastupitelé,

 

     Píšeme Vám v této důležité době, kdy Vaše rozhodnutí může ovlivnit život a zdraví obyvatel a návštěvníků Krásného Dvora a širokého okolí na dalších minimálně 20 let.

 

     Občanské sdružení Naše Krásnodvorsko je právnický subjekt, který má ve svých stanovách ochranu krajiny.

     Dovolte, abychom Vám tímto dopisem přednesli naše stanovisko k zamýšlené výstavbě větrných elektráren.

 

Územní plánování se řídí určitými úkoly, které naplňují politiku územního rozvoje. Mezi takové bezesporu patří:

 

a)            Vytvářet územní podmínky pro racionalizaci a restrukturalizaci zemědělské výroby.

      Umístění větrných elektráren tyto územní podmínky nebude vytvářet, ale potlačovat. Racionalizace i uspořádání podle zásad založených na rozumu, na logice. Racionalizace zemědělské výroby je souhrn opatření směřujících k účelnějšímu, hospodárnějšímu způsobu této výroby. Umístění větrných elektráren na Brodeckém kopci je proti rozumu a logice, protože se zde nacházejí zemědělské pozemky s kvalitní ornou půdou vysoké bonity, bonitně nejcennější půdy s nadprůměrnou produkční schopností, řádně obdělané.

b)            Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace.

      Umístění větrných elektráren na Brodeckém kopci znemožňují vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace. Větrné elektrárny jsou velkým zásahem do vzhledu krajiny, narušují pohled na horizont, budou viditelné ze širokého okolí. Způsobují hluk slyšitelný, mihotající stíny a záblesky viditelné na velké vzdálenosti. Provoz větrných elektráren také zhorší životní prostředí pro trvalé bydlení obyvatel.

c)             Vytvářet územní předpoklady pro využití rekreačního potenciálu oblasti pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci při zachování klidového charakteru oblasti.       

       Umístěním větrných elektráren bude rekreační potenciál oblasti pro rekreaci potlačen, klidový charakter oblasti narušen a vytváření územních předpokladů pro rekreaci téměř znemožněno.

 

Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území.

 

     Umístěním větrných elektráren dojde k narušení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel v území a také pro hospodářský rozvoj.

 

     Umístění větrných elektráren je v rozporu s republikovou prioritou územního plánování, ve kterém je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní , civilizační a kulturní hodnoty území. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny.

      Při stanovování funkčního využití území se má zvažovat jak ochrana přírody, tak i   hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel, hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. Umístění větrných elektráren je s tímto v rozporu.

         Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí se má předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Umístění větrných elektráren bude tuto prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel podporovat a podněcovat. Na tento bod zvláště upozorňujeme.

 

 Koncepce uspořádání krajiny

Volná krajina by měla být zachována, neměli by zde být situovány soliterní plochy nové výstavby. Umístění větrných elektráren na Brodském kopci toto vylučuje.

 

 Krajinný ráz

Významná rozhledová místa by měla být zachována. Umístění větrných elektráren na Brodeckém kopci toto vylučuje.

 

Dále máme k umístění větrných elektráren na Brodeckém kopci tyto připomínky:

 

-         v okolí výše uvedeného území se nachází chráněná ptačí oblast. Při migraci ptactva bude docházet ke střetu ptáků s větrnými elektrárnami.

-         v blízkosti se nachází nejstarší anglický park v ČR, který je evropsky významnou lokalitou. Dle České společnosti na ochranu netopýrů se v parku nachází 11 chráněných druhů. Umístěním větrných elektráren na Brodeckém kopci bude docházet ke střetům s větrnými elektrárnami.

-         větrné elektrárny v provozním režimu jsou dynamickým prvkem, který je v krajině viditelný a nápadný. Vydávají hluk, který je slyšitelný na velké vzdálenosti, mihotající stíny a střih slunečního svitu otáčejícími se listy vrtule. Větrné elektrárny jsou označeny světly, které ve dne svítí bílým a večer červeným ostrým, bodavým světlem. Tímto zhoršuje životní prostředí pro bydlení obyvatel.

-         v zimním období vzniká na lopatkách vrtulí námraza a po roztočení rotoru odlétají kusy ledu do okolí, což je nebezpečné zvláště v blízkosti komunikací.

-         umístění větrných elektráren v relativně ploché krajině na úpatí Doupovských hor bude mít negativní vliv na charakteristiky krajinného rázu, zejména bude narušena estetická hodnota krajiny, která je důležitou složkou životního prostředí člověka.

-         umístění větrných elektráren ovlivní ceny nemovitostí blízkých obcí. Cena pozemků s obytnými domy, které mají větrné elektrárny na dohled se sníží, může být i nulová, nemovitosti neprodejné.

-         výrobou elektřiny větrnými elektrárnami vzroste cena elektřiny. Větrné elektrárny dodávají elektřinu jen když fouká vítr. Elektřina vyrobená větrnými elektrárnami není dostupná vždy v době, kdy je po ní poptávka. Proto je třeba k větrným elektrárnám postavit klasické elektrárny, které dodávají elektřinu, když nefouká vítr. Znamená to, že čím více větrných elektráren bude instalováno, tím více vzrostou ceny za systémové služby, jež platí v ceně elektřiny koncoví zákazníci.

-         větrné elektrárny podle MUDr. Jana Malechy, internisty-kardiologa z Chomutova, mají negativní vliv na zdraví lidí, kteří se dlouhodoběji vyskytují v jejich blízkosti. Dokládají to odborné studie z celého světa. Zdravotní problémy vyvolává zvuk produkovaný větrnými elektrárnami. Je to jednak zvuk slyšitelný, jednak infrazvuk, tj. zvuk o nízké frekvenci, pod 20 Hz, který je lidským uchem neslyšitelný. Dále pak potíže vyvolávají optické efekty od točících se listů větrných elektráren. Nejčastějším problémem jsou poruchy spánku, ty vedou ke zvýšení klidové srdeční frekvenci, zvýšení krevního tlaku, častým pocitům bušení srdce i arytmiím. Vibrace ve vnitřním uchu, způsobené infrazvukem, přímo ovlivňují činnost mozku a navozují pocit úzkosti, strachu, hněvu, podrážděnosti a deprese. Minimální bezpečná vzdálenost stavby větrné elektrárny od obydlí je považována vzdálenost 2,3 km od obydlí.

-         Zelená energie s.r.o. je německo-švýcarská společnost se základním kapitálem 200tis. Kč. Zisk z výroby elektrické energie nezůstane v ČR, ale poputuje do zahraničí.

-         V současné době je v celé ČR vyhlášen STOP STAV na připojování větrných, solárních elektráren do elektrické sítě.

-         Dále upozorňujeme, že předložená smlouva Zelenou energií, s r.o. vykazuje hrubé nedostatky, proto je nepřípustné ji akceptovat.

-         Též vyvstává otázka, zda je politicky korektní rozhodnout, tak zásadní věc jako je výstavba větrných elektráren před volbami?

      Kdo ponese zodpovědnost za vlivy větrných elektráren po volbách ?

 

 

     Podle platných právních předpisů ČR „Každý má právo na příznivé životní prostřední“, „Každý má právo na ochranu zdraví“. Pokud bude toto právo umístěním větrných elektráren na Brodeckém kopci ohroženo nebo porušeno, budeme se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Bude-li tímto orgánem soud, budeme se domáhat ochrany podáním žaloby u soudu.

 

     Vzhledem k výše uvedeným připomínkám s umístěním větrných elektráren na Brodeckém kopci nesouhlasíme a požadujeme zamítnutí bodu „revokace bodu č.1 v části „schvaluje“ Usnesení zastupitelstva obce Krásný Dvůr ze dne 31.3.2010“.

 

     S pozdravem

 

     o.s. Naše Krásnodvorsko                                                          V Krásném Dvoře 17.5.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         ---------------------------------                                            --------------------------------------                         

                 Martin Cyprian                                                                 Ing. Josef Fiala

                   předseda o.s.                                                                 místopředseda o.s .